Ga naar onze Facebook-pagina

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van MarZ kreatiek, gevestigd te Alkmaar

 

Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene voorwaarden akkoord gaat.

MarZ kreatiek houdt zich het recht voor haar Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

MarZ kreatiek streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is MarZ kreatiek echter niet verplicht.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal MarZ kreatiek bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling kostenloos te annuleren.

Aan de leveringsplicht van MarZ kreatiek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MarZ kreatiek geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn in euro's, inclusief 21% BTW.

Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de website gemeld.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

Verzendkosten

Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend. Als bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten vragen wij een vast bedrag. Voor zendingen binnen Nederland geldt een standaard tarief van 4,95.

Wij vragen geen verzendkosten voor bestellingen met een orderwaarde van meer dan 60,-

 

Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MarZ kreatiek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MarZ kreatiek. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MarZ kreatiek er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Het herroepingrecht geldt niet voor:

-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk.

-de levering van tijdschriften.

 

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij MarZ kreatiek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MarZ kreatiek. MarZ kreatiek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. MarZ kreatiek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

MarZ kreatiek  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Garantie

MarZ kreatiek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan de consument geleverde product.

 

De consument is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan MarZ kreatiek) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MarZ kreatiek.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan MarZ kreatiek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de consument door MarZ kreatiek gegrond worden bevonden, zal MarZ kreatiek naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een regeling over de schadevergoeding treffen.

Iedere aansprakelijkheid van MarZ kreatiek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: - de consument de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; - de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MarZ kreatiek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

Overeenkomst

MarZ kreatiek behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen niet te accepteren.

 

Afbeeldingen en specificaties

De inhoud van www.marzkreatiek.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de site van MarZ kreatiek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van MarZ kreatiek.nl zonder schriftelijke toestemming.

 

Overmacht

MarZ kreatiek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MarZ kreatiek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

MarZ kreatiek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is  MarZ kreatiek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.    

 

Geschillen

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Geldig vanaf 1 juli 2013

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op,

telefonisch of per e-mail.